Pohjavedenpuisto

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Jyrkänteisten kallioiden korkein kohta on nykyisin 29 metriä merenpinnan yläpuolella; kalliot ovat alkaneet nousta Litorina-merestä saareksi seitsemäntuhatta vuotta sitten. Puiston alue on ollut Rastbölen ja Norsön kartanoiden raja-alueita, pellonreunoja ja takamaita, joissa metsä kaikkine asukkaineen on saanut elää rauhassa. Nyt Pohjavedenpuistoa uhkaa rakentaminen, jota Helsinki suunnittelee Meri-Rastilan uudessa asemakaavassa: puiston alueelle metsään ja kallioille suunnitellaan jopa yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista. Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa.

Pohjavedenpuiston naapurusto, Meri-Rastilan ja Kallahden 12 000 asukasta, tuntevat luonnonmukaisen puistometsän suuren arvon tiiviin asuinalueen keskellä. Helsingin ja Vuosaaren uusillekin asukkaille on turvattava riittävät virkistys- ja luontoalueet arkireiteillä, kodin lähellä. Luonnonvaraisesti uudistunutta järeäpuustoista vanhaa metsää ei ole varaa päästää häviämään. Tulivuoren tuhkasta 1900 miljoonaa vuotta sitten puristunutta mustakivistä kalliota ei tule murskata sepeliksi vain kymmeniä vuosia kestävien betonirakennelmien tieltä. Haluamme Pohjavedenpuisto-Ullaksenpuiston osaksi Helsingin kansallista kaupunkipuistoa ja ekologista metsäverkostoa.

Kallahti Kallvik ry

Kallahti Kallvik ry:n ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituslupahakemus ja valitus 25.11.2022 korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muuttamista koskevasta päätöksestä on luettavissa Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla (linkki).

Kallahti Kallvik ry:n lausunnot

Muistutus Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosehdotuksesta (10.11.2020)

 Mielipide Vuosaaren keskustan länsiosan asemakaavaan (OAS) (27.4.2020)

Tiedote: Lahokaviosammallöytö Kallahden kaavoitettavissa metsissä (10.2.2020)

Avoin kirje Helsingin kaupunginvaltuutetuille (29.1.2020)

Mielipide Ramsinranta IV -asemakaavasuunnitelmaan (läntinen kaavalohko) (9.12.2019)

Mielipide Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista (26.4.2019)

Mielipide Kallvikintien suunnitteluperiaatteista (25.1.2019)

Mielipide Ramsinranta IV -asemakaavasuunnitelmaan (1.12.2018)

Palaute Uusimaakaava 2050 -luonnokseen (15.11.2018)

Lausunto Meri-Rastilan asemakaavasuunnitelmaan (luonnos 3.11.2018)

Vanhan Kallvikintien linjaa Pohjavedenpuiston itäosassa 2017.

 

Kallahden kaupunginosayhdistys Kallahti Kallvik ry perustettiin 8.8.2018, ensinnäkin siksi, että tällä Helsingin upeimpiin kuuluvalla kaupunginosa-alueella ei vielä ollut omaa asukasyhdistystä. Toiseksi, kaavasuunnittelun kuluessa – keväästä 2015 lähtien – on käynyt yhä selvemmäksi,  että Meri-Rastilan täydennysrakentamisen asemakaava tulee vaatimaan asukkailta kaavavalituksen tekemistä hallinto-oikeuteen, jos haluamme yrittää säilyttää viheralueemme – meille, nykyisille ja tuleville uusille helsinkiläisille. Asukkaiden yhteisen kaavavalituksen voi tehdä vain rekisteröity yhdistys.

Lue lisää Kallahti Kallvik ry:stä ja ilmoita jäsentietosi yhdistykselle verkkoasioinnissa täällä. Vuoden 2022 jäsenmaksu on viisitoista euroa. Jäsenmaksu maksetaan Kallahti Kallvik ry:n pankkitilille FI08 4730 0010 4611 83, maksuviitenumero 100 227.

Kallahti Kallvik ry:n hallitus 2022: Elina Paananen (sihteeri, rahastonhoitaja), Helena Saarikoski (puheenjohtaja), Nina Tapaninen.

Kallahden asukasliikkeen toimintakertomus 2017-2018.

Kallahti Kallvik ry Facebookissa.

Haluamme erilaisilla tapahtumilla ja kohtaamisilla Pohjavedenpuistossa tehdä näkyväksi ja tunnetuksi lähiluontomme arvoa ja merkitystä ja virkistyskäytön mahdollisuuksia.

 

Linkkejä

Facebook-ryhmä Pohjavedenpuisto aka Harjukallio. Asukasliikkeen ajankohtainen tiedotus ja keskustelu, tapahtumien tiedot ja uutiset. Ryhmän ylläpitäjä Helena Saarikoski, puh. 045 679 5527.

Meri-Rastilan itäosa, asemakaavan suunnitteluaineistot, Helsingin kaupunki.

Meri-Rastilan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos, Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnittelulautakunta Pöytäkirja 10/2017 11.04.2017 § 170. Asemakaavaluonnos on hyväksytty ehdollisesti: vaaditaan sosiaalisten, yritys- ja ympäristövaikutusten arviointi.

Ympäristövaikutusten arviointi -opas. Itä-Suomen yliopisto 2018.

Itä-Helsingin metsät ja luonnonrannat on säilytettävä. Yhdistysten tiedote, 20 kaupunginosa- ja muuta yhdistystä. Julk. Pro Meri-Rastila 4.9.2016.

Lausunto Meri-Rastilan uudesta asemakaavaluonnoksesta. Julk. Vuosaari-seura 14.4.2018.

Kerro kantasi -keskustelu Meri-Rastilan puistot ja täydennysrakentaminen (maalis-huhtikuu 2018). Helsinki, kaupunkiympäristön toimiala.

Asukaskysely Vuosaaren aluesuunnitelmasta, puistoista ja luontoalueista, 7.6.-7.7.2018. Kooste kyselyvastauksista ja karttamerkintöjen avokommentit. Helsinki, kaupunkiympäristön toimiala.

Suomen Luonnonsuojeluliitto /Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 2016, Lausunto Meri-Rastilan täydennysrakentamisesta (kappale Pohjavedenpuistosta, näkökohtia kaikkiin Meri-Rastilan metsiin, erityisesti länsirannan metsän osayleiskaavaan).

Suomen Luonnonsuojeluliitto /Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin arvometsät – esitys 17.6.2014. Pohjavedenpuiston kallio on arvometsä nro 112.

Uudenmaan viherrakenteen analysointi Zonation-menetelmällä. Uudenmaan liitto 2017.

Uudenmaan ekologiset verkostot zonation-analyysien perusteella. Uudenmaan liitto 2018. Vuosaaren metsäverkostoyhteys Pohjavedenpuiston ja Kallvikintien kautta, s. 109.

Uusimaa-kaavan 2050 luontovaikutusten arviointi zonation-analyyseihin perustuen. Uudenmaan liitto 2018.

Pohjaveden pilaantumisriskit Helsingissä (1999), Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 9/99.

Pohjaveden suojelusuunnitelma (2004), Helsingin kaupunki.

Pohjavesi: case Vuosaari. Risto Niinimäki, Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, geotekninen osasto. Maailman vesipäivän seminaari 2009.

Rakentamistapaohje, pohjavesialueille rakentaminen (2014), Helsingin kaupunki.

Pohjavesialueet – opas määrittämiseen, luokitukseen ja suojelusuunnitelmien laadintaan (2018), Ympäristöministeriö.

Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys (ehdotus 5.5.2015). Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma (esitys 12.9.2018). Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2018:4.

Kulttuuriosuuskunta Partuuna on toiminut Kallahden asukasliikkeen yrityskumppanina. Partuuna on saanut Helsingin kaupungin kulttuuri- ja taideavustusta ja asukasosallisuusavustusta (pienavustus) asukasliikkeen toimintaan vuonna 2018. Partuunan hallitus on hyväksynyt kumppanuushankkeen asukasliikkeen kanssa joulukuussa 2017. Hankkeen vetäjänä Partuunassa toimii Pohjavedenpuiston puistokummi, Partuunan toimitusjohtaja Helena Saarikoski.